Kvalitetssäkring

1.4Legitimation kopia2

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter åligger det legitimerade naprapater att bedriva kvalitetssäkringsarbete. Av föreskrifterna framgår att detta arbete ska bedrivas fortlöpande, systematiskt och dokumenterat.

Svenska Naprapatförbundet har utvecklat ett kvalitetssäkringssystem som är utformat för att fungera i naprapatens dagliga arbete och bygger på fyra enkäter:

  • Kvalitet på mottagningen
  • Resultatuppföljning naprapatvård
  • Klinikuppföljning
  • Avvikelserapport

Kvalitetssäkringssystemet finns att tillgå för samtliga medlemmar på Svenska Naprapatförbundets intranät.

Varje år skall också en Patientsäkerhetsberättelse upprättas av naprapaten, precis som av alla andra grupper inom hälso- och sjukvård. I den beskrivs hur man bedrivit och utvecklat sitt arbete med patientsäkerhet under året.

Förbundet bedriver även ett aktivt patientsäkerhetsarbete. En säkerhetsmanual med guidelines finns framtagen och används såväl av medlemmarna som under utbildningen. I samverkan med förbundets försäkringsmäklare och försäkringsgivare har ett försäkringsråd skapats. Där lyfts frågor av betydelse för patientsäkerheten.

I förbundet finns också en patientsäkerhetsansvarig naprapat med uppgift att föra en dialog med såväl patienter som naprapater när missförstånd eller andra problem uppstår.

 

Svenska Naprapatförbundet © 2017. All Rights Reserved.